ECA40 Regulatorer:


Regulatoren var en helt ny generation regulator med mange nye egenskaber, såsom:


    Autotuner


    Parameterstyring


    Feed Forward


Vi kan stadig reparere, justere og konfigurere denne regulatorserie, som, udover ECA-40, også har en lillebror ECA-04 og en storebror ECA-400 som kan programmeres til avanceret funktion og har adaptiv regulering. ECA4x serien er blevet efterfulgt af ECA6x serien.ETP-04 tryktransmittere


Vi har stadig reservedele til ETP-04 tryktransmitter serien

Autotuner:


På SattControl's regulatorer arbejder Auto-tune efter følgende princip: Når der bliver givet ordre til Auto-tuning, måles først støjniveauet i sløjfen. Herefter frakobles den normale PID-regulator, og erstattes af en on-off regulator, dvs. et slags relæ, som afhængigt af fejlsignalets fortegn styrer styresignalet op på u + Au eller ned på u - Au. Disse skift bliver gjort lige akkurat så store, at de kan erkendes i forhold til den målte baggrundsstøj.Hver gang fejlen skifter fortegn, dvs. PV passerer SP, skifter relæet styresignalet mellem de to stillinger, som vist på fig. 7.6.2. Resultatet bliver, at der opstår stående svingninger i sløjfen, men på grund af begrænsningen i styresignalet bliver amplituden af de stående svingninger meget lille.


Svingningsfrekvensen vil være sløjfens Nyquist-frekvens O)N, og svingningstiden måles af regulatoren. Af forholdet mellem PV-signalets svingningsamplitude ΔPV og ΔAu kan sløjfeforstærkningen beregnes. Ud fra disse to informationer beregner regulatoren egnede regulatorparametre efter en modificeret Ziegler-Nichols tabel

Parameterstyring:


Parameterstyring (Gain Schedule) anvendes for at få en mere fleksibel regulering i processer med fast ulinearitet. ECA-40 Regulatoren, fra SattControl, kan gemme op til tre sæt PID-parametre i sin hukommelse.


Under reguleringen vælger regulatoren PID-parametre på basis af f.eks. et analogt referencesignal. I dette tilfælde er regulatorens udgangssignal valgt (signal til ventilen)


PID-parametrene kan beregnes manuelt, men det er naturligvis enklere at lade regulatorens autotuner udføre beregningerne. Referenceniveauerne (GS ref), som udtrykkes i procent, kan frit vælges.